Borang Pendaftaran

SEKSYEN 1: MAKLUMAT PERIBADI


Ya
Tidak
Ya
Tidak

Pernah
Tidak Pernah

* Jabatan Penerangan berhak menawarkan mana-mana tugasan sukarelawan yang diperlukan.


SEKSYEN 2: PENGAKUAN

Saya dengan ini mengesahkan maklumat diberikan diatas adalah benar.